2 Comments
author

Cảm ơn bài viết rất truyền động lực của Thy nhé. Chị nghĩ những bạn đang bắt đầu trên hành trình sáng tạo này thực sự sẽ cần những cánh tay kéo họ lại như vậy. ^^

Expand full comment