2 Comments
author

Cá nhân e đang bị luôn, với cương vị là 1 ng đọc, lật bài viết chị Uyên đọc lại thật sự "chạm", có tầm nhìn hơn và được an ủi hơn luôn á chị. Hổng biết chị bị khủng hoảng bản sắc bao giờ chưa viết bài này đỉnh quá zịiii ><

Expand full comment