3 Comments

một bụng kiến thức nữa rồi, anh đã đọc và thấy học thêm được nhiều phếtttt, cảm ơn em nhiều nhá :>

Expand full comment