2 Comments

Lại "tiệc" kiến thức nữa rồi, quá nhiều thứ phải học thêm và nạp thêm đây, mình luôn tự gào là: "Nguyên, mày đừng lười nhé". Ánh đăng lên cả Vũ trụ Creator cho các nhà du hành ngâm cứu nữa đi ^^

Expand full comment